Dôležité informácie
PDF Tlač E-mail

Prehľady zo závislej činnosti už mesačne

Zamestnávateľovi pribudne nová povinnosť podľa ustanovenia § 39 ods. 9 podávať prehľad o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom, pričom prehľad bude podávať v mesačných intervaloch. V prehľadoch sa budú uvádzať informácie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti jednotlivým zamestnancom, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov

 
PDF Tlač E-mail

Zamestnávatelia pre účely vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 musia predložiť súhrnný výkaz

V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je každý zamestnávateľ na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 povinný doručiť v lehote do 28.februára 2012 Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 (ďalej len súhrnný výkaz). Súhrnný výkaz obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok. Ak má zamestnávateľ do 2 (vrátane) zamestnancov predkladá súhrnný výkaz v listinnej forme a v prípade ak má zamestnávateľ 3 a viac zamestnancov predkladá súhrnný výkaz v elektronickej forme. S účinnosťou od 1.12.2011 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal metodické usmernenie č. 3/5/2008 Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, v rámci ktorého stanovil vzor listinnej formu tohto výkazu ako aj dátové rozhranie pre elektronickú formu súhrnného výkazu. Usmernenie v plnom znení je zverejnené na stránke www.udzs.sk.

V zmysle čl. 3, ods. 11 VšZP bude prijímať súhrnné výkazy v elektronickej a listinnej forme od 1.2.2012.

 
PDF Tlač E-mail

Doručovanie podaní elektronickými prostriedkami v roku 2012

V súvislosti s legislatívou schválenou na decembrovej schôdzi Národnej rady SR pripravuje daňová správa začiatkom roka 2012 zavedenie novej formy plnohodnotnej elektronickej komunikácie. Tá daňovým subjektom zjednoduší komunikáciu s daňovými orgánmi. Zároveň nový Daňový poriadok (Zákon  č. 563/2009 Z.z.) zavádza pre niektoré skupiny daňových subjektov povinnosť doručovať podania daňovému a colnému orgánu výlučne elektronicky.

Pdrobnejšie informácie nájdete tu...

 
PDF Tlač E-mail

Upozornenie pre podnikateľov o povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu

Od 1. januára 2012 sú  všetci podnikatelia, ktorí majú pri evidovaní tržieb povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „pokladnica“) povinní uplatňovať postup podľa zákona  č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) a pokladnica už musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP.

Podrobnejšie informácie nájdete tu....