Jednoduché účtovníctvo PDF Tlač
- spracovanie prvotných účtovných dokladov
- spracovanie prijatých a vydaných faktúr
- spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
- evidencia vydaných a prijatých faktúr
- vedenie pokladničnej a bankovej knihy
- vedenie peňažného denníka
- evidencia investičného majetku
- vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
- posudzovanie oprávnenosti nákladov
- spracovanie dane z pridanej hodnoty
- ročná účtovná závierka
- vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
- vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb
- vypracovanie výkazov k daňovému priznaniu